ROCK 828 C

طراحی چندوجهی

بهبود عملکرد آفرود، افزایش بهره وری لاستیک در شرایط آب وهوایی دشوار

شیارهای سه گانه عمودی

عملکرد مناسب تر در راندن آب به کناره ها، افزایش قدرت خود تمیزشوندگی، افزایش ایمنی

شیارهای ریز جانبی

بهبود قدرت فرمانگیری و افزایش ضریب اطمینان

طراحی شیار مرکزی

افزایش طول عمر و مقاومت بیشتر در برابر پنچری