ROCK 838 C

شیارهای ریز Z مانند

کاهش صداهای ناخواسته و افزایش نرمی و آسودگی در رانندگی

طراحی Y شکل آج

کاهش مسافت ترمزگیری و افزایش ایمنی

شیارهای زیگزاگ

افزایش ضریب اطمینان و آسودگی بیشتر

 دیواره با نوار سفید

برازندگی و زیبایی دو چندان